De 7 Onze Vaders van zuster Brigitta van Zweden

De heilige Brigitta van Zweden was in gebed toen Jezus tot haar sprak: “Weet dat Ik diegenen die twaalf jaren lang, dagelijks, zeven Onze Vaders en Weesgegroetjes bidden, ter ere van Mijn kostbaar Bloed, vijf genaden zullen ontvangen:

  • De ziel die bidt zal niet lijden in het Vagevuur.
  • De ziel die bidt zal worden opgenomen tussen de martelaren, alsof deze voor het geloof hun bloed hadden moeten vergieten.
  • Niemand in de volgende vier generaties van de ziel die deze bidt, zal verloren gaan.
  • De ziel die bidt kan drie zielen kiezen die Jezus in een staat van genade zal houden, voldoende om heilig te worden.
  • De ziel die bidt wordt een maand voor de dood hiervan op de hoogte gebracht.

Indien zij voor deze tijd sterven, beschouw Ik het als volbracht, dit wil zeggen, alsof ze deze voorwaarden vervuld hadden.”

De zeven Onze Vaders

Oh Heer Jezus Christus, ik wil nu zevenmaal het Onzevader bidden in vereniging met de liefde waarmee Gij dit gebed in Uw Hart geheiligd hebt. Laat het vanuit mijn mond in Uw Allerheiligst Hart aankomen; verbeter het zodanig, dat het de Allerheiligste Drievuldigheid zoveel eer en vreugde zal verschaffen als Gij haar op aarde met dit gebed bewezen hebt, en moge deze eer ook over Uzelf uitstromen tot verheerlijking van Uw Heilige Wonden en Uw kostbaar Bloed dat Gij voor ons vergoten hebt.

1.Besnijdenis

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de eerste wonden en pijnen van Jezus, tot vergeving van mijn jeugdzonden en die van alle mensen, en tot bescherming tegen de eerste doodzonden, vooral in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

2.Bloedig zweet

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op het lijden van Jezus in de hof van de Olijven, en elke druppel van Zijn bloedig zweet, tot vergeving van mijn zonden van harteloosheid en die van alle mensen, tot bescherming tegen dergelijke zonden en tot vermeerdering van de liefde tot God en de naaste.

Onze Vader …
Weesgegroet …

3.Geseling

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de ontelbare wonden, het kostbaar Bloed en de smartelijke pijnen bij de geseling van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van het lichaam en die van alle mensen, en tot bescherming tegen die zonden, bijzonder in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

4.Doornkroning

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de Wonden, het kostbaar Bloed en de pijnen van het H. Hoofd van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van de geest en die van alle mensen, tot bescherming tegen die zonden en tot verbreiding van het Koningschap van Christus op aarde.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

5.Kruisdraging

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op het lijden van Jezus op Zijn Kruisweg, Zijn H. Schouderwonde en Zijn kostbaar Bloed, tot vergeving van mijn zonden en die van alle mensen, de zonden van opstand tegen het kruis, het klagen over Uw heilige geboden en alle andere zondige handelingen, tot bescherming tegen zulke zonden en tot een ware liefde voor het kruis.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

6.Kruisiging van Jezus

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op Uw Goddelijke Zoon aan het kruis, Zijn kruisiging en opheffing, Zijn Wonden aan handen en voeten en Zijn heilig Bloed dat voor ons vergoten werd, Zijn uiterste armoede, Zijn volkomen gehoorzaamheid, al Zijn kwellingen naar Lichaam en Ziel, Zijn kostbare dood en de onbloedige vernieuwing ervan in alle Heilige Missen in de wereld; tot vergeving voor het breken van kloostergeloften en kloosterregels, tot vergeving van mijn zonden en die van de hele wereld, tot genezing van de zieken en stervenden, tot verkrijging van heilige priesters en leken, tot verhoring van de intenties van onze vader de paus, tot herstel van het christelijk gezin, tot verkrijging van een standvastig geloof, voor vrede in ons land, voor eenheid van alle volkeren in Christus en Zijn Kerk, en tot bescherming voor de vervolgden in de hele wereld.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

7.Opening van de heilige Zijde

Eeuwige Vader in de Hemel, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op het kostbaar Bloed en Water dat uit het gewonde Hart van Jezus is gevloeid tot verkrijging van Uw hulp in de noden van de H. Kerk en tot vergeving van de zonden van alle mensen. Wees ons allen genadig en barmhartig. Bloed van Christus, laatste kostbare inhoud van Uw Heilig Hart, was mij rein van alle zondesmetten. Water uit de zijde van Christus, reinig mij en blus voor mij en alle arme zielen de vlammen van het vagevuur uit.

Onze Vader …
Weesgegroet …

Slotgebed

Oh Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw H. Hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, als ook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, U betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zo snel en op een zo volmaakte en algemene wijze als mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend verlangen dat Gij geopenbaard hebt. Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest, Amen.

Feestdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, waak over ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bescherm ons !
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Heilige Bernadette, bid voor ons !

In het jaar 1958 verscheen de onbevlekte Maagd Maria in de grotten van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral de dienst aan zieken en noodlijdenden.

Erkende wonderen, ongeveer 60, zijn er weinig in Lourdes, maar er is veel geloof en dat is het grootste wonder. Het is een wonder waar een hart vol onrust, rustig wordt; waar een strakke mondplooi glimlach wordt of waar een boosaardige gedachte humor en liefde wordt.

Bij gelegenheid van iets wat alleen arme mensen doen: hout sprokkelen, ontspint zich één van de zuiverste gesprekken ooit gevoerd tussen een menselijk wezen en de Moeder van God, de Maagd Maria.

Bernadette Soubirous ontdekt dat ware rijkdom de barmhartigheid van God is, die openstaat voor de zondaar. “Een kind van zonde wordt een kind van licht”.

Produceerde de bron op het moment van de verschijning een klein waterstroompje, tegenwoordig geeft ze ruim honderdduizend liter water per dag.

Bernadette werd in 1925 zalig en in 1933 heilig verklaard.

Bidden wij:
In deze bewogen tijden waarin vele tijdgenoten omwille van het coronavirus de toekomst met ongerustheid tegemoet zien, laten we de Heer vragen dat Hij door de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, in ons het vertrouwen, de hoop en de vrede van het hart vernieuwt.
Maria, omdat gij de glimlach van God zijt, de weerglans van het licht van Christus, de woonplaats van de heilige Geest, omdat gij Bernadette hebt uitverkoren in haar armoedigheid, omdat gij de morgenster zijt, de poort naar de hemel en het eerste schepsel dat verrezen is, bidden wij tot u en vertrouwen wij ons leven aan u toe op dit ogenblik waarop zovele mannen en vrouwen vrezen voor hun gezondheid. Sta de zieken bij en zij die zorg voor hen dragen, wil degenen die gestorven zijn, opnemen en wees een troost voor de ALLEN.

Bron: https://rkkerkjoppe.nl

Noveen Dora Visser 2021

8 januari 2021 door Internet Redactie


‘Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven’

Dora Visser, een bijzondere vrouw die 33 jaar lang de wondtekenen van Christus droeg. Daarom wordt ze ook wel de gestigmatiseerde genoemd. Al tijdens haar leven vonden op haar voorspraak genezingen plaats. Hierdoor werd ze in de wijde omgeving bekend, maar ook verguisd. Haar latere biechtvader, kapelaan Teus Kerkhof, raakte onder de indruk van haar godsdienstige leven. Hij hield een dagboek bij waarin hij die bijzondere gebeurtenissen uit haar leven opschreef. Dit dagboek werd in 1965 door de pastoor van Olburgen aan Bert Kerhoffs, journalist van De Gelderlander, gegeven. Na publicaties over het leven van Dora Visser in de krant kwam de devotie voor Dora Visser op gang.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de Stichting Vrienden van Dora Visser opgericht. Deze stichting ijvert voor de zaligverklaring van Theodora Visser en houdt hiervoor jaarlijks een noveen. Elke eerste vrijdag van de maand (maart-november) is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Olburgen.

Lees hier verder: https://rkkerkjoppe.nl/noveen-dora-visser-2021/

%d bloggers liken dit: