De 7 Sacramenten in woorden en beelden

De 7 Sacramenten in woorden en beelden

Website de 7 sacramenten

De webpagina “De 7 Sacramenten” wil de zeven sacramenten van de rooms-katholieke Kerk op een eenvoudige wijze bij de bezoekers van deze website bekend maken middels begrippen… woorden… zinnen…

De beheerders van deze website willen de zeven sacramenten tevens vastleggen in fotomateriaal, opdat de kijker op een non-verbale wijze innerlijk geraakt kan worden door Gods Geest bij het ‘zien’ van sacramenten…

Moge de H. Geest inspireren!

Wat zijn sacramenten?

Sacramenten zijn heilige handelingen en woorden, door Jezus Christus ingesteld, om in onze ziel de bijzondere genaden voort te brengen die zij betekenen. De sacramenten dienen tot zaligmaking van de mensen, door de heiligmakende genade te geven of te vermeerderen, en te gepaster tijd de dadelijke genaden te verschaffen die nodig zijn om het bijzonder doel van ieder sacrament te bereiken.

Er zijn 7 sacramenten (klik op het sacrament om naar de uitleg te gaan):

  1. Doopsel
  2. Vormsel 
  3. Heilige…

View original post 14 woorden meer

Advertenties

Maria Middelares en Mede-Verlosseres

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

MARIA MIDDELARES

Bewerking door pastoor Geudens voor de website Legioen Kleine Zielen: www.hetlegioenkleinezielen.wordpress.com


moeder maria 2
MEDE-VERLOSSERES

Een kind met een goed karakter houdt van zijn moeder. Een echte christen moet dus wel houden van de H. Maagd, over wie Jezus in de ‘Boodschap’ zegt dat Ze: “Zijn moeder is en de onze.” 3.12.66

In de catechismus leerden we dat Maria de Moeder van God is en dat bijgevolg aan haar goddelijk Moederschap haar andere voorrechten ontspringen: haar Onbevlekte Ontvangenis, haar Opneming ten Hemel. Drie geloofswaarheden, die men niet kan ontkennen, zonder in ketterij te vervallen.

De ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde’ legt speciale nadruk op een titel, die wij graag aan Maria toekennen, en die nog niet vastgelegd werd in een dogma: Maria Medeverlosseres. Doordat Maria actief heeft meegewerkt aan onze verlossing als Medeverlosseres, onze Moeder is geworden, en daardoor Middelares van alle genaden. Zij oefent haar Moederschap uit en komt…

View original post 3.569 woorden meer

Mgr E. De Jong: ‘Maria, wij willen graag uw kinderen zijn’

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

aa Staatsiefoto Mgr_ De Jong 1_04KLEIN (1)Hulpbisschop De Jong licht de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria toe

“Maria, wij willen graag uw kinderen zijn”

De bisschoppen van Nederland zullen op 13 mei hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit doen ze precies honderd jaar na de eerste verschijning van Maria aan de drie herderskinderen, Jacinta, Francisco en Lucia in Fatima, Portugal.

Tijdens deze verschijningen vroeg Maria herhaaldelijk de wereld, en met name Rusland, aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden, iets waaraan meerdere pausen gehoor hebben gegeven. Ook afzonderlijke bisschoppen en bisschoppenconferenties hebben dit gedaan, zoals de Nederlandse bisschoppen in 1943, nadat Paus Pius XII een jaar tevoren deze akte van toewijding uitsprak via Radio Vaticana.

De verschijningen van Maria te Fatima 

Nadat de Engel van de vrede in 1917 meerdere malen aan de kinderen van Fatima was verschenen, is Maria, de Moeder Gods, 6 maal aan hen verschenen, telkens op de 13e van…

View original post 1.240 woorden meer

Betekenis logo van de Kleine Zielen

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Door proost pastoor J. Burger

Dit jaar 2017 wordt het 100 jarig jubileum gevierd van de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de drie kinderen van Fatima. Het thema van dit jubileumjaar luidt: “Mijn Onbevlekt Hart wordt uw toevlucht en zal de weg zijn die leidt naar God”. Het zijn de woorden van Onze lieve Vrouw van Fatima. Een weerklank daarvan vinden we in de Boodschap van Barmhartige Liefde:

J       Bezie dit kruis en wat het heeft voortgebracht: de GEKRUISIGDE LIEFDE! … Als ze (de mensen) niet sterk genoeg zijn om de vijand die hen naar de ondergang leidt te trotseren, dat ze dan vluchten! Laat hen dan een toevlucht zoeken in de schuilplaats van MIJN GODDELIJK HART en in het zo liefhebbend HART VAN MIJN MOEDER, waar de vijand hen niet zal bereiken. Het is nog tijd… DE LIEFDE WORDT HET NIET MOE TE ROEPEN! (4 juli 1975).

View original post 419 woorden meer

Dit hoogste geheim

– Stille Karmeliet

Het zou eigenlijk een Kerstwens geweest kunnen zijn. Zo op de laatste dag van het kalenderjaar en bij het intreden van een nieuw kalenderjaar, 2017 krijgt dit kindje als naam, heeft dit citeren ook iets treffend:

“Het hoogste geheim van de mensheid is de geboorte van God in de mens en het hoogste geheim van de godheid is de geboorte van de mens in God.

In Christus wordt God een gelaat en op zijn beurt ontdekt de wereld zijn eigen gelaat.”

Dit zijn woorden van een Russische godsdienstfilosoof, Nikolaj Berdjajev (1874-1948)… Wat kan ik u anders toewensen dan: de ogen van Christus die je aankijken? Zo heeft Moeder Maria die ogen  als eerste gezien, tezamen met de goede heilige Jozef, en kan zij ons begeleiden op onze verdere levensloop –  een dag met een keer, als stapstenen om op te staan, naar de Weg vanwege de Weg zelf, die in Waarheid zijn Leven als ons Leven deelachtig laat maken.

En dat niet vanuit de hemel zo, maar vanuit ons eigen aardse mens-zijn, dat zo vergoddelijkt wordt… Als gelovige mensen hebben wij geen “menselijk leven met daar bovenop een geestelijk leven”, maar één menselijk leven dat met genade en overgave, “geestelijk leven”, ja vergoddelijkt leven is. Zo eenvoudig, zo diep, zo allesomvattend is het…

ogenWij mensen leren onszelf pas kennen door Hem te ontdekken, door zelf medemens te mogen  zijn, in het gelaat van medemensen ontdekkend wat het betekent: om mens te zijn… En dan ontdekken wij hoe in ons diepste hart, als een Kerstgrot schuilt: een verlangen, een nood, dat Christus alleen vervullen kan – en bezig te vervullen is.

Jezus Christus, een Kind, een Volwassene. De vrede van Kerstmis ging niet zonder de wrede kindermoord in opdracht van een aardse koning, Herodes. Zo mogen wij geloven dat het diepe lijden en de morele onmacht van Goede Vrijdag er niet is zonder de vrede van Pasen… De heilige Augustinus omschreef vrede als “pax tranquillitas ordinis”, een  rustige doch diepe harmonie van alle gesteltenissen en toestanden, binnen ons en rondom ons en ver van ons…

Toon ons uw gelaat, Heer, en wij zullen gered worden… Deze ingetogen zielenkreet van de psalmist werd verhoord – mocht zij verhoord blijven, in een steeds dieper gehoord Woord van ongrijpbare doch vervullende liefde, tot het eeuwig Kersten zal in de hemel.

Heilige Maria, bid voor ons de ogen, het Hart, het wezen  van uw Zoon en onze Heer en Broeder.

Een zalig nieuw jaar, vol gezegende Ogen-blikken, die ook alle levenspijn verzachten mag in stille liefdesjubel.

Dank u wel.